Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


1. Tento reklamační řád vydává společnost Better Trading, s. r. o., se sídlem Brno, Dobrovského 96/29, PSČ 612 00, IČ: 27748839, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51899 (viz. výpis z Obchodního rejstříku), (dále jen "Prodávající"), , pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
2. Reklamační řád byl vypracován dle§ 2085 a násl. občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb., (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

II. Rozpor s kupní smlouvou


1. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí Zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
3. V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se Zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

III. Záruční podmínky


1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.
3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
4. Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

IV. Způsob uplatnění reklamace


1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
o Písemně na adrese kanceláře Prodávajícího: Better Trading, s.r.o., Dobrovského 29, 612 00 Brno
o Elektronicky na emailové adrese servis@humibox.cz
o Telefonicky na čísle: +420 733 787 733
2. Zákazník zašle, případně osobně dopraví po dohodě s reklamované zboží na adresu skladu firmy Prodávajícího: Dornych 102, Brno 602 00.
3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím koncových prodejců.
4. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
6. Kupující se může informovat o stavu reklamace:
o Elektronicky na emailové adrese servis@humibox.cz
o Telefonicky na čísle: +420 733 787 733


V. Reklamační lhůty


1.Záruční době je stanovena na 24 měsíců pro spotřebitele (§ 419 OZ) a 12 měsíců pro podnikatele (§ 420 a násl. OZ).Záruční doba běží od data zakoupení koncovým zákazníkem.

2. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
4. Reklamace do 48 hodin od dodání. Zboží bude zákazníkovi automaticky vyměněno za nový kus, bez udání důvodu. Stažení reklamovaného kusu a zaslání nového nebo opraveného kusu zpět je zdarma. Svoz je vždy objednáván Prodávajícím. Zboží musí být zabaleno do původního obalu, nebude-li tak učiněno, reklamace do 48 hodin nebude uznána a předáno dopravci. Nebude-li tak do 48 hodin od dodání zboží učiněno, reklamace se bude řídit klasickým reklamačním řádem.

VI. Vady odstranitelné a neodstranitelné


1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
2. V případě výskytu odstranitelné vady má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
3. V případě vady odstranitelné má Zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
o Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
o Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
4. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
o požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
o nebo odstoupit od kupní smlouvy.
6. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Better Trading, s.r.o.

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.